Dalk is jy ook al teen hierdie tyd net so keelvol soos ek om van Black Lives Matter (BLM) te hoor. Met elke plaasaanval en -moord word die weersin ook net groter. Hoe kan net sekere lewens saak maak? Hoe kan ʼn advertensie vir shampoe meer reaksie ontlok as gesinne wat uitgewis word?

Politieke korrektes het baie vinnig begin om BLM hul eie slagspreuk te maak en by openbare byeenkomste die knie as simboliese en rituele vereenselwiging daarmee te buig. Hierdie artikel wil egter nie op die BLM-beweging reageer omdat dit ʼn rasgefokusde, sosialistiese beweging is nie, maar juis omdat dit ʼn godsdienstige beweging is wat vanuit hulle aanbidding die kultuur en politiek van die hele wêreld wil verander. Danksy die media se beriggewing oor die opstande en aggressie waarmee dit gepaard gaan, is baie mense bewus van ʼn aantal kulturele en politieke droombeelde van die beweging.  Tog weet bitter min blykbaar van die godsdienstige basis wat as die vertrekpunt daarvan dien. Die feit is dat BLM oor baie meer as ʼn slagspreuk gaan. Dit is ʼn radikale kultus wat verskeie omstrede geloofstandpunte huldig; standpunte wat glad nie deur Christene ondersteun kan word nie.

ʼn Nuwe godsdiens

Onkunde oor hierdie standpunte behoort eintlik nie te bestaan nie, aangesien die drie vrouens wat BLM in 2013 begin het (Opal Tometi[1], Patrisse Cullors en Alicia Garza) almal al in die openbaar verklaar het dat dit nie net oor hardhandige polisieoptrede gaan nie. Dit was veral Cullors se onderhoud met dr. Melina Abdullah wat die sluier oor die geestelike sy van die beweging gelig het.[2]

Voor elke byeenkoms is daar ʼn ritueel waar die vermoorde “slagoffers” in wie se naam hulle byeenkom, se gees opgeroep word. Cullors het gesê: “… it is literally almost resurrecting a spirit so they can work through us to get the work that we need to get done.” Sy reken dat daar sodoende ʼn politieke en ook geestelike verbintenis tussen die betogers en die “slagoffer” se gees bewerkstellig word. Dit is ʼn gebruik wat vanuit die Afrikagodsdienste se aanroeping van die voorvadergeeste spruit. Die oorledenes se geeste word nou opgeroep om vir hulself geregtigheid te bewerk.

Dr. Abdullah is die organiseerder van BLM in Los Angeles en het self al tydens so ’n seremonie die leiding geneem.[3] Hulle het blomme in ʼn sirkel gepak om daarmee ʼn “heilige spasie” te skep en die deelnemers het na die allerheiligste middel van die sirkel verwys as die “kerk”. Binne die sirkel was slagspreuke met veelkleurige kryte geskryf. Roubeklaers betree die sirkel dan as ʼn heiligdom. Hulle word stil in bepeinsing. Hulle kniel. Hulle huil. Hulle is stille roubeklaers. Die plek waarop ʼn swart persoon deur die polisie gedood is, word as ʼn altaar beskou, ʼn heilige plek waar daar oor die dood gerou kan word. As deel van die ritueel hou almal hande vas en word slagoffers se name oor-en-oor herhaal, terwyl ʼn vloeistof as drankoffer op die grond uitgegooi word in navolging van die Ifa-geloof uit Wes-Afrika. Dr. Abdullah verduidelik dat hierdie ritueel ʼn vorm van aanbidding is.

Vanuit die BLM het ʼn netwerk van organisasies ontstaan wat toe die Movement for Black Lives (M4BL) gevorm het om ʼn verenigde front vir hulle eise te skep. Die groeiende lys eise kan op hulle webblad gelees word.[4] Hul stry nie slegs vir rassekwessies nie, maar die beweging sien hulself as die verpersoonliking van ʼn geesgedrewe sosiale geregtigheid. Hulle het ʼn verering van “vryheidsvegters” soortgelyk aan die verering van heiliges. ʼn Leraar wat dit ondersteun, stel dit ook gelyk met die Roomse verering van heiliges.[5] Die beweging is ʼn kookpot waarin talle bestanddele met mekaar vermeng word: geestelike praktyke en gebruike van Afrikagodsdienste, voorvaderaanbidding, danse, mantras, oproep van geeste, alternatiewe genesingspraktyke soos akupunktuur, reiki, terapeutiese massering en toordokters se tradisionele genesing.

Cullors is van mening dat tradisionele geloof mense onderdruk en pleit vir ʼn spiritualiteit wat die radikale vermoë het om mense se menswees te genees. Daarom noem prof. Hebah Farrag van die Universiteit van California BLM tereg ʼn “ander en nuwe geloof.”

Danksy die optrede van Marxiste soos die EFF en BLF dink ons baie keer dat hulle net daarop fokus om dit wat bestaan, af te breek. Daar word heeltemal te min gevra na dit wat hulle in die plek van die heersende orde tot stand wil bring. BLM se geskoolde Marxiste help ons hiermee deur die beleid wat hulle geformuleer en op hulle webblad gepubliseer het.

ʼn Nuwe kultuur en politieke bestel

Vanuit hul spiritualistiese wortels wil hulle die kultuur en politiek van die hele wêreld wil verander. Die ganse bestaande orde word beskou as ʼn stelsel van onderdrukking, veral die Westerse kultuur en daarom moet bestaande gemeenskappe, gesinne, geslagtelikheid, gevangenisse en godsdienstige praktyke met nuwe alternatiewe vervang word.

In die aftakeling van die bestaande orde is dit nie vreemd dat die gesin as bousteen daarvan in BLM se visier is nie. Hulle oogmerk is om die Westerse voorskrif van ʼn gesonde familiestruktuur te ontwrig en dit met uitgebreide ondersteuningstrukture waar die gemeenskap die kind opvoed, te vervang. Openbare skole moet van leersentrums na welsynsdienspunte verander word waar multikulturele programme en gratis aborsies vir minderjariges aangebied word, terwyl alternatiewe seksuele keuses beskerming sal geniet. LGBTQ en feministiese leiers tree baie sterk op die voorgrond binne die beweging. Hul beywer hulle vir die wettiging van prostitusie en is ook ten gunste van die wettige besit van en handel in dwelms.

Die voorgestelde wysigings toon baie duidelik aan uit watter omstandighede daar hieroor gedink is. Ons sal egter moet vra of dit enige verbetering aan daardie omstandighede gaan bring. Die feit is dat kinders uit vaderlose huise meer geneig is tot verslawing, armoede, misdaad en tronkstraf as diegene wat binne ʼn tradisionele gesin opgevoed word. Liefdevolle gesinne is die basis vir ʼn gesonde gemeenskap. BLM probeer egter gemeenskappe bou deur met gesinne weg te doen. In hulle verwerping van die Bybelse rol van die vaderfiguur, verswak hulle die gemeenskap net nog verder. Dit is so ironies dat ʼn beweging wat so teen sistemiese probleme uitvaar, die opvoeding van kinders deel van die staat se verantwoordelikheid wil maak.

Hulle wil verder ʼn sosialistiese kultuur van welvaartsverdeling skep waar amper alles gratis moet wees: gesondheid, skole, kos, eiendom, geslagsveranderings, ensovoorts. Verder moet daar duidelike belastingvoordele vir gekleurdes ingestel word, terwyl ryk blankes meer sal moet opdok.

BLM beywer hulle nie slegs vir die dekriminalisering van prostitusie en die dwelmbedryf nie, maar eis ook terugwerkende skadevergoeding aan en die vrylating van almal wat daarvoor in hegtenis geneem is. Dit vorm deel van die nuwe kultuur van welvaartverdeling wat geskep moet word en het selfs internasionale oogmerke. Hulle dring byvoorbeeld aan op skadevergoeding aan enige land, nasie of gemeenskap wat deur Amerikaanse oorloë benadeel is.

Hul politieke doelwitte is om ʼn wêreldwye bevrydingsbeweging te wees wat ʼn einde aan die vervlegte stelsels van blanke oorheersing, imperialisme, kapitalisme en patriargie bring. Daarom smee hulle bande met “bevrydingsbewegings” regoor die wêreld.

ʼn Gelowige reaksie

Hierdie is glad nie ʼn omvattende uiteensetting van alles wat die BLM-beweging wil bereik nie, maar dit gee tog ʼn eerlike weergawe van waarna hulle streef. Die BLM-utopia is ʼn plek wat heeltemal die teenoorgestelde is van God se koninkryk wat besig is om te kom. Wanneer ons daarop reageer, moet dit altyd met die evangelie van Jesus Christus wees. Die grootste probleem waarmee die mensdom worstel, is nie ʼn vervlegting van blanke oorheersing, imperialisme, kapitalisme en patriargie nie, maar die feit dat die in-sonde-gevalle-mens teen God in opstand gekom het. BLM is maar net ʼn nuwe uitdrukking daarvan. Die oplossing vir die probleem is glad nie daarin om jou knie te buig as teken dat jy darem nie ʼn rassis is nie. Dit is om jou toevlug tot Jesus Christus te neem wanneer die Heilige Gees jou van jou sonde oortuig het. Dit is om jou sonde voor God te bely en gehoorsame toewyding aan die Here te leef, terwyl die Heilige Gees jou daagliks heiliger maak.

Teenoor die droomwêreld van die BLM-utopia staan die werklikheid van samelewings wat gekersten en tot eer van God ingerig word soos wat die mense, gesinne en geslagte die ware God aanbid, vanuit geloof leef en ʼn Christelike kultuur bou.

 

[1] https://bit.ly/2DI9GgD  

[2] https://bit.ly/3h9HJMd  

[3] https://bit.ly/3h6mLhm

[4] https://bit.ly/2ZfpoY7  

[5] https://bit.ly/3ip0rkg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial