Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Praktiese wenke tydens die dood van ’n geliefde

Hansie Kalp1

 

Begrafnispolis

Die eerste basiese reël is om, indien enigsins moont­lik, vir jou ’n bepgrafnispolis uit te neem. Verkieslik by ’n be­graf­nis­on­derneming van jou keuse. ’n Be­grafnispo­lis by ’n bank of een of ander finansiële instelling gaan slegs die bepaalde bedrag uitbetaal wanneer die dood in­tree. In só ’n geval is jy dus self verantwoordelik om reë­lings met ’n spesifieke be­grafnisondernemer te tref. ’n Begrafnispolis by ’n spesifieke begrafnisonderneming ver­gemaklik ook die reëlings rondom die verwydering van die liggaam.

 

Begin ’n lêer

Dit is altyd raadsaam om ’n begrafnislêer te begin waar­in alle relevante dokumentasie gebêre word. Sorg dat die lêer afskrifte van jou ID-dokument, huweliksertifikaat, testament, begrafnispolis, jou bankbesonderhede, be­lang­rike telefoonnommers, mediese fonds-inligting, ensovoorts bevat.

Maak seker jou familie of naby-vriende weet waar die lêer gebêre word, veral wanneer jy alleen woon, sodat hul­le dit maklik in die hande kan kry nadat jy gesterf het.

 

Testament

Die opstel van ’n behoorlike testament is baie belang­rik. Handgeskrewe testamente of testamente wat nie in teen­woordigheid van ’n kommissaris van ede opgestel en onderteken is nie, veroorsaak dikwels baie proble­me en rompslomp. Banke le­wer hierdie diens, maar jy kan ook jou prokureur versoek om daarmee te help. Dit is al­tyd goed om ’n afskrif hiervan op ’n veilige plek buite jou huis, soos die bank, te laat bewaar.

 

Tydens sterfte

Skakel die oorledene se huisdokter

Die liggaam mag nie verwyder word alvorens ’n dokter of ’n gekwalifiseerde ambulanspersoneellid die per­soon dood verklaar het nie. Die dokter moet die familie die versekering gee dat hy wel die “Kennisgewing van dood”, ook genoem “Notice of death” (B1663) sal voltooi sodat die familie die dood by Binnelandse Sake kan gaan re­gistreer. Indien die dokter om welke rede nie die kennisgewing kan voltooi nie, moet die liggaam deur die polisie verwyder word sodat ’n nadoodse ondersoek gedoen kan word om vas te stel wat die oorsaak van dood was. Dit gebeur gewoonlik as die dokter nie die oorledene ken nie of meer as ’n jaar laas ondersoek het. Dus kan die dokter nie bevestig waaraan die persoon oorlede is nie.

 

Skakel predikant

Skakel die oorledene se predikant of jou eie vir by­stand en hulp aan die familie. Die predikant kan ook behulpsaam wees met die reëlings vir die be­graf­nisdiens en die opstel van die begrafnisbrief.

 

Begrafnisreëlings

Nog ’n punt van belang is die keuse tussen ’n be­graf­nis en verassing. Dit is veral belangrik waar die oor­ledene ’n spesifieke wens in die verband uit­ge­spreek het. Dit kan byvoorbeeld gebeur dat die familie dalk be­sluit om weens die gebrek aan dokumente waarop die oorledene se laaste wense duidelik gemaak word, te be­grawe, terwyl die tes­ta­ment bepaal dat dit ’n verassing moet wees. In só ’n geval sal die liggaam teen verdere on­koste op­ge­grawe moet word ten einde dit te veras. In­dien van ’n begrafnisondernemer se dienste ge­bruik gemaak word, neem hulle gewoonlik lei­ding in die reëlings wat getref moet word, soos die leraar, kerk en orreliste in ooreenstemming met die familie se wense.

 

Begrafnisbrief 2

Die opstel van die begrafnisbrief is ’n belangrike deel van die begrafnisreëlings. Die druk daarvan word deur die begrafnisondernemers hanteer. Die familie bepaal egter self die inhoud daarvan. Dit is wenslik om voordat die begrafnisbrief opgestel word eers seker te maak of die oorledene nie bepaalde wense uitgespreek het oor draers, begrafnisreëlings of ander besonderhede nie. Tipiese in­ligting benodig vir ’n begrafnisbrief is: Volle name van oorledene, geboorte- en sterfdatum, plek waar die troos­diens plaasvind, naam van die leraar, Skrifgedeelte, lie­dere (gewoonlik 2), ’n kort begrafnisbrief en die name van die draers (in die kerk en by die graf).

 

Bank

Indien egpare van dieselfde bankrekening gebruik maak, is dit baie belangrik dat beide tekenregte op die re­ke­ning het. Die bank bevries dadelik die afgestor­we­ne se re­ke­ning en dit kan toegang tot nodige fondse vir die eg­ge­noot(e) bemoeilik indien hy of sy nie tekenregte op die rekening het nie.

 

Binnelandse sake

Maak seker dat u, soos met ’n geboorte, ook die afsterwe van ’n geliefde by die Departement Binnelandse Sake gaan registreer.

 

Wat moet ek doen in geval van sterfte?

 • Skakel geliefde se huisdokter;
 • Begrafnisondernemer;
 • Predikant;
 • Familielid of vriend(om u by te staan).

 

Belangrike inligting

 • ID-boekie en huweliksertifikaat van oorledene;
 • ID-boekie van persoon wat begrafnis reël;
 • Begrafnispolis(se);
 • Besluit: Begrafnis of verassing;
 • Tyd, datum en begraafplaas;
 • Naam en telefoonnommer van predikant;
 • Lys van name wat as draers gaan optree;
 • Klere vir oorledene (indien verkies)

1 Hansie Kalp is ’n begrafnisondernemer op Upington en lidmaat van AP Kerk Gordonia.

TOP