Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Onderskeidingsgereedskap

Kevin de Young1

Die vraag ontstaan dikwels: Wat is valse leringe en hoe herken gelowiges dit? Natuurlik is daar geen onfeilbare metode waarvolgens valse leringe geïdentifiseer kan word nie. Bybelse oordeel ontwikkel nie oornag nie, maar dikwels deur jare van gebed, prediking en oefening. Daar is egter sekere vrae wat ons kan help om die koring van die kaf te skei. Die volgende vyftien vrae is handig:

 

1. Klink dit na ’n vreemde leer?

Natuurlik is dit nie waterdig nie. Die uitverkie­sings­leer kan, argumentsonthalwe, ook vreemd klink vir iemand wat nog nooit daarvan gehoor het nie. Suiwere woordverkondiging behoort egter Bybels sin te maak vir hulle wat gereeld die Bybel deurlees, kerk toe gaan en gekatkiseer het. As ’n voorlopige vraag behoort ’n volwasse gelowige te wonder: “Waarom het ek nog nooit voorheen hiervan gehoor nie?”

 

2. Klink dit te goed om te glo?

Natuurlik nie wanneer dit handel oor die hierna­maals nie, maar oor hierdie lewe. Beloftes van ma­te­riële welvaart of kitsoplossings vir verhoudings moet nie blindelings vertrou word nie.

 

3. Behels dit magiese voorwerpe, relikwieë of heilige water?

Christenskap bevat wel ’n misterieuse komponent, maar het niks met towerkuns te doen nie.

 

4. Behels dit profetiese woorde?

Christene definieer profesie verskillend. Wanneer hier na “profetiese woorde” verwys word, gaan dit nie oor ’n tydig gespreekte woord, ’n kragtige preek of wyse raad nie. Dit het eerder te doen met uitsprake wat daarop aanspraak maak dat “die Here vir my gesê het” waardeur aan mense dinge voorskryf of meegedeel word wat nie aan die Woord getoets kan word nie.

 

5. Speel engele, ruimtewesens of voorskietgeld ’n belangrike rol in die lering?

Dit spreek vanself.

 

6. Is die woord “kode” prominent?

“DaVinci Code”, “Omega Code”. Bly sommer uit die staanspoor weg.

 

7. Behels dit geheime?

Dit was die aantrekkingskrag van die Gnostisisme. Dit gee voor om mense in te lei in die realiteit van geheime kennis. Vandaar die ongemak met Vrymesselaars, Mormone en allerlei broederskappe en gildes. Wees versigtig vir groepe wat saamgebind word deur hoogs geheime inligting. Dit is selfs wys om boeke met die woord “geheim (secret)” as deel van die titel, te vermy.

 

8. Word God as ’n strokiesprentheld uitgebeeld?

Valse leringe is geneig om God óf as ’n outokratiese kragfiguur, óf as ’n vriendelike, Kersvader-figuur wat almal gelukkig hou en geskenke uitdeel, uit te beeld. In teenstelling hiermee word die God van die Bybel gekenmerk deur ’n verskeidenheid eienskappe en deugde wat Hom onderskei van enige geskape wese.

 

9. Word daar in die lering van groot temas gebruik gemaak om spesifieke verse te negeer?

Gelowiges behoort voortdurend Skrif met Skrif te vergelyk, maar moet daarteen waak dat amorfe temas soos liefde, geregtigheid of genade die kontoere van die Skrif uitwis.

 

10. Bevorder dit ’n onbemiddelde benadering tot die geestelike lewe?

Valse leraars en valse leringe probeer intimiteit met God kweek sonder die bemiddeling soos in die Skrif geopenbaar. Christus se middelaarskap aan die kruis is oorbodig. Dit is niks anders nie as mistisisme.

11. Word van onduidelike uitdrukkings en slagspreuke gebruik gemaak?

Onoplettendheid ten opsigte van woorde is die begin van liberalisme. Dit was nog altyd die behoudendes se vermoë om woorde te weeg wat aan hulle die hef in die hand gegee het.

 

12. Ontbreek die noodsaak vir bekering?

Wees versigtig vir die goedvoel-uitnodigings om na die wyd uitgestrekte arms wat aan elkeen gerig word, te kom. Die koms van die koninkryk van God is nie goeie nuus vir sondaars nie. Dit is goeie nuus vir sondaars wat berou het oor hulle sondes en tot bekering kom.

 

13. Het die valse lering of leraar ’n obsessie oor een persoon, een leerstelling of ’n enkele idee?

’n Ongevraagde uiteensetting wat honderde bladsye be­slaan, sê dalk meer oor die outeur as oor die on-
der­werp.

 

14. Is die uiteinde ’n ongebalanseerde weergawe van die waarheid?

Die Christelike godsdiens handhaaf ’n fyn span­nings­lyn tussen komplementerende Bybelse waarhede – waarheid en genade; Christus tegelyk God en mens; verlossing deur geloof alleen en die be­lang­rikheid van Christelike gehoorsaamheid. In die verlede was dit gewoonlik die dwaalleraars wat hulle daaraan skuldig gemaak het dat hulle Bybelse spanningslyne wil oplos op maniere wat net te maklik is.

 

15. Pas die uitleg/lering in by die Bybelse storielyn van sonde en verlossing?

Indien die lering nie sin maak as ’n storielyn binne die groter storielyn van die Bybel nie, behoort dit gelowiges agterdogtig te maak.

Volwasse gelowiges kloof nie onnodig hare nie en is nie oorkrities oor enige iets wat ’n sweempie van mistasting dra nie. Tog is hulle altyd oordeelkundig en versigtig. Bewaar dus jou hart. Bewaar jou huis. Bewaar jou goeie pand (2 Tim. 1:14).


Hierdie artikel is vertaal vanaf Gospel Coalition se webblad en kan in sy oorspronklike vorm gevind word by https://blogs.thegospelcoalition.org/kevindeyoung/2016/05/13/15-discernment-diag-nostics/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

TOP