Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Die Heilige Gees in jou huwelik

Dr. CI van Heerden

Paulus gebruik verskillende uitdrukkings soos wandel deur die Gees, of dra die vrug van die Gees, om te verduidelik dat ons ons lewe onder die heerskappy van die Heilige Gees moet leef.  In Efésiërs 5:18 praat hy van word vervul met die Heilige Gees.  Dit alles beteken:  Laat die heerskappy van die Gees in jou lewe tot sy reg kom – dán is dit Pinkster in jou lewe.

Dit klink dalk eienaardig, maar in Efésiërs 5:18 lees ons van ‘n sekere ooreenkoms, maar ook kontras tussen die vol wyn wees en vervul wees met die Heilige Gees.

Waarin bestaan die ooreenkoms?  Die gebruik van te veel wyn, lei daartoe dat ‘n mens beheer oor jou lewe verloor.  Hy kom “onder die invloed” daarvan sodat hy nie meer homself is nie.  Hy kan nie meer doen wat hy wil nie – hy staan ten minste vir ‘n bepaalde tyd onder die heerskappy van die wyn.

Paulus sê dat die Gees van God ‘n oorheersende invloed op ons lewe wil hê – Hy wil beheer neem oor ons lewens. In elke lewensituasie moet ons lewens deur die Gees beheer word.

Daar is natuurlik ook ‘n sterk kontras tussen die gevolge van “vol wyn wees” en “met die Heilige Gees vervul wees”.  ‘n Dronk mens maak skande en hy maak homself en ander bitter ongelukkig en uiteindelik verwoes hy lewens.  Die Gees maak jou lewe die moeite werd.

Hoe lyk ‘n mens wat deur die Gees beheer word?  Met behulp van ‘n paar werkwoorde beskryf Paulus die uitwerking van die invloed van die Heilige Gees op ‘n mens se lewe.  Hy sal blydskap ervaar en sing; hy sal die Vader dank vir alles en die een sal onderdanig wees aan die ander.

Onder beheer van die Gees kom ‘n nuwe verhouding in die lewe van ‘n gesin tot stand.  Daarop let ons nou in die besonder.  In vers 22-33 word dit onder andere soos volg geskryf:  Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here en manne, julle moet julle eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad het...

Hier gebeur iets opvallends:  ‘n Hemelse saak of verhouding word gebruik om die huweliksverhouding te verduidelik.  Die verhouding tussen Christus en sy gemeente word as God se resep van ‘n gelukkige huweliksverhouding vir ons voorgehou.

 

Die Vrou –  wees onderdanig

Paulus sê die vrou moet aan haar man onderdanig wees soos aan die Here (v. 22).  Dit beteken nie dat sy haar man se slavin moet wees nie.  ‘n Man kry nie ‘n stukkie goedkoop en gerieflike arbeid in sy huis as hy trou nie.  Paulus kwalifiseer die onderdanigheid …soos aan die Here.  In vers 24 herhaal hy hierdie gedagte in die woorde:  … soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue aan hulle eie mans onderdanig wees.

Om aan Christus onderdanig te wees beteken nie dat Hy ons onderdruk of veeleisend is nie.  Ons onderwerping aan Hom maak ons nie ongelukkig nie, trouens ons ontplooi tot volle mens as Jesus ons Here is.

Verstaan u nou Paulus se redenasie?  As ‘n vrou haar lewe prysgee aan die heerskappy van die Heilige Gees, sal sy verstaan wat dit beteken om aan haar man, soos aan Christus, onderdanig te wees.  Sy sal na hom opsien, van hom afhanklik wees, sy beskerming soek en waardeer, en aangewese wees op sy leiding.  In hierdie atmosfeer sal sy self gedy en gelukkig wees.

Die man is die buffer tussen die vrou en die gemeenskap.  Watter vreugde is dit nie vir ‘n vrou as haar man vir haar intree teen haar kritici nie.  Sy het behoefte aan beskerming.  As haar man haar liefdevol beskerm, sal sy hom met haar liefde oorlaai.

‘n Vrou wat in haar huis baas wil speel, soek haar eie ongeluk.  So ‘n vrou kan nie gelukkig wees nie omdat dié rol aan haar eise stel waarvoor sy nie deur haar Skepper toegerus is nie.

Dit is ‘n saak van die grootste belang dat ‘n vrou aan haar man die geleentheid moet gee om haar te lei omdat hy daarmee erkenning geniet.  Doen sy dit nie, sal hy hierdie erkenning elders gaan soek, miskien deur hom oordrewe toe te wy aan sy werk of buitensporige ure aan sport of stokperdjies te bestee.  Dit is nie aangenaam om met so ‘n man getroud te wees nie.

 

Die man  -  jy moet jou eie vrou liefhê (v.25)

Paulus bedoel met “liefhê” dat ‘n man sy vrou op ‘n bepaalde manier moet liefhê.  ‘n Man moet sy vrou liefhê soos Christus die gemeente liefgehad het.  Die Here vra kwaliteit-liefde – liefde wat bereid is om op te offer.

En Hy het ons met ‘n opofferende liefde lief – ‘n liefde wat homself gee.  In Efésiërs 5:25 lees ons:  … soos Christus ook die gemeente liefgehad het, en Homself daarvoor oorgegee het.  Dit beteken jy moet jouself offer vir jou vrou.  Prakties beteken dit dat as julle rusie gemaak het, jy bereid moet wees om te sê:  Ek is jammer.  Paulus se vraag aan die man is dus:  “Het jy jou vrou met hierdie soort liefde lief?”  Neem jy haar in alles in ag?  Offer jy op om haar gelukkig te maak?

In Efésiërs 5:28 skryf Paulus:  So behoort die mans hul eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame.  Wie sy vrou só liefhet, het homself lief.

Daar is ‘n leuen wat baie wyd onder die mans in omloop is, naamlik dat hy wat homself liefhet, ook sy vrou liefhet.  In hierdie opvatting stel die man homself eerste.  Hy redeneer dat hy eers self gelukkig moet wees voordat hy sy vrou gelukkig kan maak.  Dit is ‘n leuen.  ‘n Man wat by homself begin, is ‘n egoïs.  Hy leef onder die heerskappy van die sonde.  Wie egter sy eie vrou gelukkig maak, sal self geluk ervaar.

Soms sluit die vrou haar emosioneel van haar man af.  Die vraag wat egter gevra en beantwoord moet word, is:  “Hoekom het sy haar vir jou toegesluit?  Het jy haar seergemaak toe sy nog ontvanklik was vir jou liefde?  Kan sy jou vertrou?  Het jy ten koste van haar opgetree en haar meer as eenmaal in verleentheid gestel daardeur?  Het hy haar inaggeneem toe sy moeg was?  Het jy haar met die kinders en huishouding bygestaan toe sy jou hulp benodig het?  Het sy haar van jou afgesluit omdat sy te veel seergekry het?”

 

Die geheim van vrouwees

Een ding staan soos ‘n paal bo water:  Geen vrou maak haar sonder rede vir haar man toe nie.  Dis vir die vrou ‘n behoefte om haar vir haar man te gee.  Dit is haar geheim – dit is in haar wese om haarself te gee.  Daarin vind sy geluk.

Die gelowige soek sy hulp in die Bybel.  Wat het Jesus in ‘n soortgelyke situasie gedoen?  Hy loop ‘n lydensweg.  Hy gaan kruis toe en offer uit liefde sy lewe op.  So brand Hy die koue hart van sy volk weer oop en bind Hy hulle aan Hom vas.  Hulle beantwoord sy liefde met wederliefde en gee hulleself oor aan Jesus Christus.  Daardie daad van liefde het die ys gebreek en hy het hulle vertroue, hulle harte gewen.

Manne, wanneer julle vroue afsydig teenoor julle staan, is die moontlikheid baie groot dat julleself daarvoor verantwoordelik gehou moet word.  Is die rimpels op haar gesig nie dalk die gevolg van jou harde optrede oor jare nie?

Daar bly een tergende vraag oor ten opsigte van die huwelik.  Is die huwelik soos Paulus dit aan ons voorhou moontlik?  Kan ‘n vrou aan haar man onderdanig wees soos aan Christus en kan ‘n man sy vrou met opofferende liefde koester soos Christus die gemeente liefgehad net?

Nee!  Dit is veels te veel gevra.  Wat Paulus eintlik sê, is dat as Jesus die beheer van ons lewens oorneem, en ons lewens onder die heerskappy van die Heilige Gees staan, doen HY iets in ons lewens.  Hy gee ‘n nuwe begin en ‘n nuwe lewe.

Hy geen aan jou as vrou die sagmoedigheid en liefde om onderdanig te wees, op te sien na jou man, sy leiding te soek en te aanvaar.

Hy gee aan jou as man die soort liefde wat bedagsaam optree teenoor jou vrou.

Dit alles vra ten diepste oorgawe aan die beheer van die Heilige Gees.

Dan het dit pinkster in julle huwelik geword!

 

Met erkenning aan: Die Boodskapper Mei 1999

 

Uitgegee deur:

Lig in Duisternis Uitgewers

Posbus

11488

Hatfield

0028

Tel. (012) – 362-1390/1/2/3/4

Faks: (012) 362-2023   

TOP