Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Die Heilige Gees in my (‘n vraag of ‘n uitroep?)

Ds. WJA van Schalkwyk

Ons lewe in ‘n snel-veranderende wêreld – ‘n wêreld waarin ons as Christene gedurigdeur van ons standpunt rekenskap moet gee of dit moet verdedig.

Dit geld ook van die wyse waarop ons Pinkster vier. Ook t.o.v. hierdie saak word die Christene soms belaglik gemaak. Soms word smalend verwys na die vromes wat vir ‘n week lank elke dag kerk toe gaan omdat die Heilige Gees 2000 jare gelede uitgestort is.

Dit bring die vrae na vore: Wat antwoord ek iemand wat so praat? Wat beteken die uitstorting van die Heilige Gees werklik vir my as jongmens? Watter werk doen die Gees nou eintlik in my lewe?

 

Perspektief

Ons mag regtig nooit onder die wanvoorstelling leef dat die Heilige Gees net verbind word aan die buitengewone gawes van die Gees soos die spreek in tale, die uitlê van profesieë, ens. nie. Die Heilige Gees werk prakties elke dag in my lewe. Ek, as kind van die Here, is wat ek is deur die Heilige Gees. As die Heilige Gees nie my hart verander het nie sou ek nooit geglo het nie, nooit gered gewees het nie en nooit die ewige lewe ontvang het nie.

 

Die Heilige Gees doen dit alles

Die Heilige Gees verrig ‘n heel besondere werking in jou lewe. Omdat Hy in jou kom woon het, is Hy nou onlosmaaklik deel van jou lewe. Hy het jou lewe in besit geneem. Hy het die geloof in jou hart gewerk en as jy gehoorsaam is aan die Woord, is Hy aan die stuur van sake in jou lewe.

Maar tog is hierdie dinge nie net ‘n vanselfsprekendheid nie. Dit is nie maar iets wat jy die Gees toelaat om te doen nie. Jy glo nie maar sommer net uit jouself nie. Jy het nie maar net eendag onder emosionele opwelling besluit om die Here te dien nie. Die keuse lê ten diepste nie by die mens of hy wil glo of nie (selfs al mag dit vir jou so voel). Dit is die Heilige Gees wat die geloof in jou hart werk. In die proses maak Hy ook van jou verantwoordelikheid gebruik.

Om te glo, is ‘n wondergawe van God en hierin staan die werking van die Heilige Gees voorop. Dit is so belangrik om reeds as jongmens hierdie werking reg te verstaan. As ek eers besef met watter ontsettende krag die Here deur sy Gees in my lewe gewerk het om my tot geloof te bring, sal ek besef hoe groot sy genade werklik oor my is. Dan sal ek ook die werk van die Heilige Gees des te duideliker in my lewe verstaan.

 

‘n Onweerstaanbare werking

Die Dordtse Leerreëls (3 & 4:12) sê dat die krag waarmee die Heilige Gees in jou hart gewerk het om jou tot geloof te bring, nie minder of geringer was nie as die krag waarmee God geskep het (2 Kor 5:17 – Hy bring ‘n nuwe skepping in jou tot stand) of die krag waarmee Hy uit die dode opgewek het  (Ef 2:1, 5 – Hy het jou hart weer lewendig gemaak vir Hom). Hierdie kragtige werking is die wedergeboorte wat die Heilige Gees sonder jou in jou werk (DL 3 & 4:12).

Die Heilige Gees werk op so ‘n onweerstaanbare wyse dat hulle in wie se harte Hy werk, onfeilbaar en daadwerklik glo. As Hy nie so in jou hart gewerk het nie, sou jy nooit geglo het nie. Hy maak jou nuut, sodat jy as nuwe mens die sonde haat, God liefhet en vir Hom lewe. Dis nou jou ernstige begeerte om jou volkome aan Hom toe te wy.

 

Die Heilige Gees as Heiligmaker

Die Here werk nie op bogenoemde wyse in elkeen se lewe nie. Dit is ‘n besondere voorreg en genade wat jy ontvang om só kind van God gemaak te word.

Hieruit kom daar ‘n wonderlike versekering: God sal nie op so ‘n kragtige wyse in my lewe werk en my dan maar net weer los nie. Nee, die Heilige Gees sit die werk wat Hy in my begin het, voort. Die feit dat ek nou gelowig en gehoorsaam kan lewe, is nie my eie goedheid of prestasie nie, maar die Gees wat die geloofsvolharding in my lewe werk.

Hy is voortdurend met my besig. Hy kla my aan oor my sonde. Hy lei my tot volkome berou en skuldbelydenis. Hy rig en lei my dade sodat dit God welgevallig is. Alleen deur die krag van die Heilige Gees af te bid, kan ek gehoorsaam lewe en word ek van groot sonde bewaar.

Op hierdie wyse lei Hy my op die weg van heiligmaking.

 

My reaksie – dankbaarheid

Ten spyte van die feit dat die Heilige Gees in jou werk, kan jy nog sonde doen. Dan bedroef jy Hom diep. Dit is asof jy dan vir ‘n oomblik sy onbeskryflike genadewerking vergeet en weer toelaat dat die ou mens (die natuurlike mens, die sondige ek) jou lewe regeer.

En dit is nie die reaksie wat die Here van jou verwag nie. Hy eis van jou ‘n lewe van dankbaarheid. Dankbaarheid vir die genade moet die allesbeheersende faktor in jou lewe word. Alles wat jy dink en sê en doen moet deur dankbaarheid gedryf word. Dankbare gehoorsaamheid moet so deel van jou lewe wees dat jy niks doen sonder om dit eers aan die Woord te toets nie.

En tog kan jy nie uit jou eie krag so lewe nie. Daarom is dit so belangrik om te besef dat selfs jou gehoorsaamheid aan die Here nie uit jouself alleen kom nie, maar dat die Gees jou selfs hiertoe die krag gee.

Ek kan nie eers gelowig bly as die Gees my nie daarin help nie! Daarom moet ek bid dat die Heilige Gees my elke dag nader aan die Here sal lei.

Die ware Trooster

Christus het gesê dat Hy vir ons ‘n ander Trooster sal stuur. En wat is die Heilige Gees nie ‘n Trooster by uitnemendheid nie!

In tye van nood en beproewing en hartseer en aanvegting van die wêreld en die gemeenskap verseker die Heilige Gees jou van God se liefde. Hy oortuig jou dat jy nie alleen is nie. Hy wek die sekerheid in jou hart dat jy nooit uit die hand van God geruk kan word nie.

Daar is ook ‘n geweldige troos wat die Heilige Gees in jou geloofslewe werk deurdat jy weet: Hy sal nooit ophou met sy werking in my lewe nie – eenmaal kind van God altyd kind van God.

 

Slot

By die oordenking van hierdie paar aspekte (daar is nog baie ander) van die Gees se werk in my lewe, moet my hart oorstelp word van vreugde en dankbaarheid, want sy werk oorspan my hele lewe. Alles wat ek is, is wat die Heilige Gees van my gemaak het. Ek dank God vir die genade dat sy Gees op so ‘n wonderlike wyse ook in my lewe werk.

 

Met erkenning aan: Die Boodskapper Mei 1999

 

Uitgegee deur:

Lig in Duisternis Uitgewers

Posbus 11488

Hatfield  

0028

Tel. (012) 362 -1390/1/2/3/4

Faks: (012) 362 - 2023

TOP