Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Reaksie op plaasmoorde

.....

Op Maandag 21 Augustus 2017 begin die werksweek met die nuus dat daar die afgelope naweek 4 boere in 5 afsonderlike aanvalle vermoor is. Volgens TLU-SA staan die statistiek vir 2017 op 277 aanvalle waarin 55 boere vermoor is.

Dit vul ’n mens met afgryse om hiervan te hoor, maar blykbaar is dit nie vir almal ewe afgryslik nie. Waarom is mense so stil? Het mense so afgestomp geraak vir hierdie konstante stroom van boerebloed wat deur ons geliefde land vloei, dat daar nie meer daarop gereageer word nie? ʼn Vuil bekgeveg by Spur waar ʼn man dreig om ʼn vrou te klap, oorheers die nuus vir drie maande! Maar ʼn bejaarde egpaar wat kaal uitgetrek word en met warm olie en strykysters gemartel word, word net so terloops op enkele nuuskanale genoem …

Moord op boere in Suid-Afrika is so oud as wat die Westerse beskawing in die land is. Die geskiedenis  leer ons ook dat dit nie altyd verdra word nie. Iewers kook die pot oor en die stroom bloed word ʼn Bloedrivier.

Daar word talle redes en verskonings aangevoer vir die al groter wordende bloedbad, maar die feit bly dat dit onaanvaarbaar is. Dit blyk dat daar ʼn doelbewuste uitwissing van boere plaasvind. Die verskoning dat dit “gewone misdaad” is, strook net nie met die wreedheid waarmee die aanvalle gepaard gaan nie. Opruiende uitsprake van politieke leiers moedig eerder die vlaag aanvalle en moorde verder aan as wat dit ʼn demper daarop plaas.

Die Suid-Afrikaanse regering, elke verkose parlementslid en elke amptenaar in die staatsdiens, word daarom daaraan herinner dat hulle nie bloot verteenwoordigers van die mense is en dat die kiesers hulle verantwoordelik sal hou nie, maar elkeen het ook ʼn verantwoordelikheid teenoor God wat van elkeen rekenskap sal eis. Of jy nou God erken of nie, Hy het dit so beskik dat daar in hierdie wêreld owerhede moet wees wat die wanordelikheid van mense moet bedwing deur wette en staatsinstellings.

Die owerheid het die verantwoordelike roeping ontvang om kwaaddoeners te straf en om diegene wat goed doen, te beskerm. Tans wil dit egter lyk asof kwaaddoeners ter wille van politiekery beskerm word. Ons wil die regering oproep om hierdie dwase speletjie, wat tot  nog meer bloedvergieting gaan lei, stop te sit. Die owerheid behoort daadwerklik op te tree teen enige aanhitsing tot grondbesetting of geweld teenoor boere.

Die verantwoordelikheid om sorg te dra vir elke inwoner van hierdie land is ontsaglik groot en wanneer dit nie nagekom word nie, is daar liters bloed wat van die owerheid se hande geëis sal word. Wêreldse regters sal ook eendag voor die regterstoel van God te staan kom om rekenskap te gee van hul regspraak. Die onreg teenoor ons boere sal nie vir altyd geduld word nie.

Dit is duidelik dat die SAPD se landelike veiligheidsplan nie suksesvol is nie. Ons versoek daarom die instelling van spesialis-eenhede vir landelike veiligheid en dat plaasaanvalle, wat reeds as prioriteitsmisdaad verklaar is, daadwerklik as sodanig hanteer sal word.

Ons wil elke boer, sy familie en gemeenskap oproep om in algehele afhanklikheid van die Here deel te neem aan openbare verset teen die huidige bloedvergieting. Raak betrokke by u plaaslike boerevereniging en plaasveiligheidsnetwerk en wees nog meer paraat. Oefen druk uit op u plaaslike owerheid en neem deel aan die Gemeenskapspolisiëringsforum (GPF).

Bo alles moet ons deurentyd by ons huisaltaar voor die Here stil word en ons in gebed tot Hom wend. Hier aanbid ons die lewende God wat oor lewe en dood beskik. Hier doen ons voorbidding vir ons families en ons gemeenskappe. Hier doen ons voorbidding vir die owerheid, sodat dit die Here mag behaag om hulle te rig in al hul weë sodat ons ʼn rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid.

Soos die Here se kinders in die dae van Nehemía, toe die stad Jerusalem herbou is, met die een hand op die spies gebou het en elkeen sy swaard aan sy heupe gedra het, moet ons in Suid-Afrika bou en werk. Ons bid nie net vir veiligheid nie, maar moet ook gereed wees om onsself te bewapen en om mekaar daadwerklik te beskerm.

Nou is dit al Vrydag 25 Augustus 2017, die aanvalle het gestyg na 282 en nog ʼn boer se bloed is deur die Afrika-grond opgeslurp …

Here, ons wend ons tot U wat gesê het:

“Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld.”

Ons bid saam met Dawid:

Hoe lank, HERE, sal U my altyddeur vergeet?

Hoe lank sal U vir my u aangesig verberg?

Hoe lank sal ek planne beraam in my siel,

met kommer in my hart oordag?

Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef?

Aanskou tog, verhoor my, HERE, my God!

Verlig my oë,

sodat ek nie in die dood inslaap nie;

sodat my vyand nie kan sê: Ek het hom oorwin nie,

en my teëstanders nie juig as ek wankel nie.

Maar ek – op u goedertierenheid vertrou ek;

my hart sal juig oor u heil.

Ek wil sing tot eer van die HERE,

omdat Hy aan my goed gedoen het.

HERE, hoor ʼn regverdige saak, let op my smeking;

luister tog na my gebed met onbedrieglike lippe.

Laat my reg van u aangesig uitgaan;

laat u oë regverdig sien.

Ek roep U aan, want U verhoor my, o God!

Neig u oor tot my, luister na my woord!

Maak u gunsbewyse wonderbaar,

o verlosser van die wat by u regterhand skuil vir teëstanders!

Bewaar my soos ʼn oogappel;

verberg my in die skaduwee van u vleuels

teen die goddelose wat my geweld aandoen,

my doodsvyande wat my omring.

Hulle het hul gevoel afgesluit;

met hul mond spreek hulle hoogmoedig.

Nou het hulle ons in ons gang omsingel;

hulle rig hul oë daarop om ons op die grond uit te strek.

Hy is soos ʼn leeu wat begerig is om te verskeur,

en soos ʼn jong leeu wat in skuilplekke klaar lê.

Staan op, HERE,

gaan hom tegemoet,

werp hom neer;

red my van die goddelose met u swaard;

met u hand die manne, o HERE,

van die manne wie se deel in die lewe uit die wêreld is

en wie se buik U vul met u verborge skat;

wie se seuns daarvan nog sat is,

wat weer hul oorskot aan hulle kinders laat agterbly.

Maar ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou;

ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word.

AMEN

 

TOP